داستانهاي.پيوسته.ي | فان تو فان

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » داستانهاي.پيوسته.ي

داستانهاي.پيوسته.ي

داستانهاي.پيوسته.ي
 
سگ ولگرد (داستان کوتاه) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/سگ_ولگرد_(داستان_کوتاه)
Translate this page
«سگ ولگرد» داستان کوتاهی از صادق هدایت است که نخستین بار در سال ۱۳۲۱ خورشیدی همراه با هفت داستان دیگر در مجموعه‌داستانی به‌همین‌نام در تهران منتشر شد. داستان آن دربارهٔ سگ اصیل اسکاتلندی به نام پات است که پس از گم کردن صاحب خود، سرگردان شده و از سوی انسان‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. پات سگی معمولی نیست، او در آرزوی …
داستان های پیوسته و قسمت دار سکسی – صفحه 10 – انجمن لوتی
https://www.looti.net/12_6006_10.html
Translate this page
… ناله هاي منيژه منو هم تو ي عالم ديگه برده بود داشت ابم ميومد هيچي جز لنگه جورابمو پيدا نكردم (اينجا همونجاست كه ميگند لنگه كفش هم در بيابان نعمت ) ابمو روش خالي كردم رفتم خوابيدم صدا ها كم شده بود معلوم بود اون يابو هم كارشو كرده بود خوابم برد صبح بيدار شدم ديدم كه منيژه بيداره بخدا دورغ نميگم ولي درست راه نميرفت پرسيدم چيزي شده …
داستان كوتاه – داستان كوتاه: قصه ي نوشتن هاي من (showing 1-15 of 15)
https://www.goodreads.com/topic/show/435654
Translate this page
15 discussion posts. پيمان said: قلم به دست گرفتن من هم سر سی و چند سالگی برای خودش حکایتی دارد . او به همه می گفت و میگوید که بنویس ! قصداش از این گفتن …
داستانی از داستان‌های انفرادی – رادیو فردا
https://www.radiofarda.com/a/b18-commentary…/24723424.html
Translate this page
Sep 28, 2012 – فریدون نجفی آریا، زندانی سیاسی است با ۱۰ سال سابقه زندان از سال ۶۰ تا ۷۰ خورشیدی، او بیش از سه سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهر دشت، قزل حصار و اوین به سر برده است. این زندانی بیش از دو سال و نیم، به طور پیوسته در سلول انفرادی بوده است. او به تازگی کتابی داستانی نوشته است به نام «نت‌های درخشان» که …
Missing: ي
[PDF]ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ ي ﻫﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﻜﺘﺒﻲ داﺳﺘﺎن – بوستان ادب
jba.shirazu.ac.ir/article_312_5a3927207b206277fcc08dbb53cd026…
Translate this page
by شریفیان – ‎2012
داﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ي. ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ. ي ﻣﻨ. ﺸﻮري اﺳـﺖ ﻛـﻪ از زواﻳـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ . در آﺛـﺎر ﻫـﺪاﻳﺖ رﮔـﻪ. ﻫـﺎ. ﻳﻲ. از. اﻧﺪﻳﺸﻪ. ﻫﺎ. ي. رﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻲ، ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﺘﻲ و ﮔﺎه ﺳﻮرآﻟﻴﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ ….. راه. ﺣﻠﻲ. ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻳﻦ زﺷﺘﻲ ﺑﻴﺎﺑﺪ . دو ﻣﻔﻬﻮم رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻗﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دو ﺟﺴﻢ و اﻧﺪام دارﻧـﺪ،. اﻣ ﺎ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. اﻧﺪ و در ﻳﻜﻲ از اﻧﺪام. ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ . آن ﭼﻪ. رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ. ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ.
[PDF]ترقّي ي اثر گل » درخت « وتاه ك ل داستان ي تحل ي بالغ ي شناس تي دگاه …
https://journals.ut.ac.ir/article_52654_1b4be70366538ddaae9b126…
Translate this page
by راغب – ‎2014
داستان را شکل میدهد و با قرار گرفتن شخصیتها در جایگشتهای متنوع، خوانشهای متفاوتی. ممکن میشود. واژههای کلیدی: … تحلیل داستان کوتاه «درخت» اثر گلی ترقی از دیدگاه روایت شناسی بلاغی (۱۱۵. 03. این مکتب و نویسنده مقاله ….. زندگی انجام نمیدهد و پیوسته روی تخت میخوابد و جریان تند اضمحلال خود و. سایران را کاهلانه تماشا می کند …
چوبک، صداي فراموش شده ي جامعه فرودست
tootimag.com/مطلب/…/چوبک،-صداي-فراموش-شده-ي-جامعه-فرودست
Translate this page
اگر دقت کنيم «تنگسير» داستان کوتاهي است که به عمد بزرگ و حجيم شده است. يا در «سنگ صبور» ما با تعدادي داستانِ کوتاهِ به هم پيوسته رو به رو هستيم که اين نشانه ي اين است که چوبک در داستان هاي کوتاهش جهان بيني گسترده تري دارد. مجموعه ي داستان هاي کوتاه چوبک جهانِ پهناوري است که هيچ گاه رُمان هاي او با همه ي امتيازهايي که دارند …
[PDF]ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮن داﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدك ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻌﺮﺷﻨﺎﺳﻲ
languagestudy.ihcs.ac.ir/article_109_b68592dab9d0819acbe1e150…
Translate this page
by افراشی – ‎2011
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮن داﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدك ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻌﺮﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. آزﻳﺘﺎ اﻓﺮاﺷﻲ. *. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻌﻴﻤﻲ ﺣﺸﻜﻮاﺋﻲ. **. ﭼﻜﻴﺪه. ﻳﻜﻲ از. ﻴﻣ. ﺎن. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻳﻲ. ﻛﻪ. اﻣﺮوزه. دﺳﺘﺎوردﻫﺎ. ي. زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳـ. ﻲِ. ﺷـﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. را ﺑـﻪ. ﻛـﺎر. ﻣـ. ﮔﻲ. ﻴـ …… ﺳﺮا. ﻳﻲ، ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ و. ﻗﺼﻪ. ﻣﺪار. ي در زﻧـﺪﮔﻲ روزﻣـﺮه ﭼﻨـﺪان. ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از اﻳـﻦ. ﺗﻮاﻧـﺎ. ﻳﻲ. ﻫـﺎ. در ﺗﺠﺮﺑـﺔ زﻧـﺪﮔﻲ. روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده. ﻲﻣ. ﺷﻮد. و ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮد. داﺳﺘﺎن. ﻫـﺎ.
رابطة عناصر داستاني در داستان‌هاي كوتاه قرآني | قرآن شناخت
qoranshenakht.nashriyat.ir › قرآن شناخت 10/پاييز و زمستان 91
Translate this page
May 26, 2013 – سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، پاييز و زمستان 1391، ص 67 84 Quran Shinakht, Vol.5. No.2, Fall & Winter 2012-13 سيدسلمان موسوي تلوکلايي*/ عباس اشرفي** چکيده در داستان‌هاي کوتاه قرآني عناصر داستاني (اجزاي داستان که در راستاي تأمين هدف گوينده در قالب خاصي ريخته شده‌ است) قبل از هر چيز در خدمت هدف و …
[PDF]ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮي
kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_299_0a51fc35fda0d0a8e61e6aede…
Translate this page
ي ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪ. ف. ،. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ. ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ. ي زﺑﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﮑﺮ و. ﺷﺨﺼﯿ ﺖ. ﺑﻬﺮام ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎن ….. ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ واﻗﻌﻪ. ﻋﺠﯿﺐ و ﮔﺮه. اي ﻧﺎﮔﺸﻮدﻧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه. را. ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﺎه. ﻣﯽ. دارد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻟﯿﻞ آن. ﺷﮕﻔﺘﯿﻬﺎ را درﯾﺎﺑﺪ . آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮه. اي ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در. ﻗﺼ ﻪ. ﻣـﯽ. اﻓﮑﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺧﻮا. ﻧﻨـﺪه را. ﻣﺠﺎب.

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS