yaho.داستانهاي ي | فان تو فان

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » yaho.داستانهاي ي

yaho.داستانهاي ي

yaho.داستانهاي ي
 
داستان كوتاه – داستان كوتاه: پوسته تخمه (showing 1-5 of 5) – Goodreads
https://www.goodreads.com/topic/show/327664
Translate this page
5 discussion posts. Nazanin1987 said: سلام دوست قدیمیخوندمت ولی نه اینجا بلکه تو وبلاگت چون به نظرم اونجا واضح تر می شد خوندشجالب بود احساس کردم شخصیتا…
داستان كوتاه – تفسیر داستان: داستان شماره سه (showing 1-19 of 19)
https://www.goodreads.com/topic/show/888053
Translate this page
19 discussion posts. mohammad said: تاریخ ارسال داستان 18/2/91داستانی که با پست مدرن خوابید…انسان منتظر. ایستگاه شلوغ. جیغ ترمز اتوبوس.همه با هول…
داستان كوتاه – داستان كوتاه: سپیده/ محمد ایرانی (showing 1-15 of 15)
https://www.goodreads.com/topic/show/200365
Translate this page
ديوونه ي عزيز نقد خوبي داشتي استفاده لازم رو بردم ممنون در مورد توصيف خونه و آشپزخونه تا حدودي درست ميگي من هدفم بيشتر شناساندن شخصيت ساكناي خونه بوده ولي مثل اينكه زياده روي كردم و همون به همريختگي هال كافي بود لحن احتمالا به علت عجله اي كه نو تايپ كردن كردم اينجوري شده وگرنه چركنويس داستان رو نگاه كردم اونجا فكر رو فك …
گل نوشته ها، مجموعه داستان های کوتاه
golneveshteha.blogfa.com/
Translate this page
گل نوشته ها، مجموعه داستان های کوتاه – در گل نوشته ها سعی شده تا مجموعه ای بی نظیر از داستان های کوتاه جمع آوری شود.
YAHoO – داستان زیبای سركه فروش با اخلاص
gamenetyahoo.blogfa.com/post-1531.aspx
Translate this page
داستان زیبای سركه فروش با اخلاص. سركه فروش با اخلاصي بود در تهران . روزي به فرزندانش گفت : دوست دارم روزي كه مُردم ، تهران تعطيل شود و به تشييع جنازه ي من بيايند. فرزندانش خنديدند … روز شهادت امام كاظم ، روز تشيع جنازه ي اين سركه فروش بود . تمام تهران تعطيل . از خياباني تشييع شروع شد كه دسته هاي عزاداريِ تهران از آنجا مراسم …
[PDF]داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه در دو ﺳﻮي ﺟﻬﺎن
www.ensani.ir/storage/Files/20159162557-9726-67.pdf
Translate this page
by سعیدی – ‎2014
Sep 29, 2015 – ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻲ. ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. ﺧﺎﻟﻖ. داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ،. داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه، رﻳﻤﻮﻧﺪ ﻛﺎرور، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮر . *. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑ. ﻴ. ﺎت ﻓﺎرﺳ. ،ﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﭘ. ﻴ. ﺎم ﻧﻮر. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ. ة. ﺌﻣﺴ. ﻮل. ) nasrinsaeedi40@yahoo.com. **. اﺳﺘﺎد. ﻳ. ﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑ. ﻴ. ﺎت ﻓﺎرﺳ. ،ﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﭘ. ﻴ. ﺎم ﻧﻮر badr@pnu.ac.ir. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :1/6/1393. ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش.
[PDF]ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺻﺎدق ﭼﻮﺑﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺷﻜﻠﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري داﺳﺘﺎن
www.ensani.ir/storage/Files/20120504171911-9028-7.pdf
Translate this page
by مشتاق‌مهر – ‎2011
او در اﻳﻦ راه از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺻﻨﺎﻋﺎت رواﻳﻲ وﻳﮋه. ا. ي اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد. ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ . در. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﻫﻤﺔ اﺟﺰاي رواﻳﻲ در داﺳﺘﺎن. ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﭼﻮﺑـﻚ از ﻃـﺮح و ﺷﺨﺼـﻴ ﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زاوﻳﺔ دﻳﺪ، زﺑﺎن …،. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺷﻮد . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ادﺑﻴ ﺎت ﻣﻌﺎﺻـﺮ، … داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. R.moshtaghmehr@yahoo.com. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. 12/9/89. ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش.
[PDF]رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ – پژوهشگاه علوم انسانی
historicalstudy.ihcs.ac.ir/article_2096_f8e6c6bf45bf9a58d7d14e97…
Translate this page
by قاسم زاده – ‎2016
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺣـﻮادث ﮔﺬﺷـﺘﻪ. ﯽﻣ. ﭘﺮدازد، ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮﻫﺎ. ي. ﯾروا. ﺖ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از رﻣﺎن. ﻫـﺎ. ﮐـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺗـﺎرﯾﺨﯽ. ﺧﻮاﻧﺪه. ﻣﯽ. ﻧﺷﻮ. ﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ،. ﻣﺘﻮﺟﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﻈـﺮ. دارد ﮐـﻪ. « ﮔﺬﺷﺘﻪ. » اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ. ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از. « ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ. » ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ … fazlollah1390@yahoo.com. ***. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، fesharaki311@yaoo.
[PDF]ﺎوش ﻴ داﺳﺘﺎن ﺳ ﻲ ﺎﺳ ﻴﺳ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﻞﻴ ﺗﺤﻠ
classicallit.ihcs.ac.ir/article_1133_b948e209b17f2a57ae8f9fb455a1…
Translate this page
by صفری – ‎2014
داﺳﺘﺎن ﺳﻴﺎوش، ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺷﺨﺼﻴ ﺖ ﻣﺮاﻗﺐ، ﭘﺮﺷﻮر، ﻋﻘﺪة ﺣﻘﺎرت . *. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد safari_706@yahoo.com. **. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد movsaavikazem@yahoo.com. ***. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮ. ي زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. (. ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ. ،). داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد zaheri_1388@yahoo.com. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :31/6/1392. ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش.
ﺘﺐ ﻜ ﻪ ﺑﺮ ﻣ ﻜﻴ ﺑﺎ ﺗ ﻲ ﺎت داﺳﺘﺎﻧ ﻴ ﺎه در ادﺑ ﻴ ﻃﻨﺰ ﺳ ﻲ ﻘﻴ ﺗ – پژوهش ادبیات معاصر جهان
jor.ut.ac.ir/article_61451_3bef71e8d27fd6c371229a2758d7e6e3.pdf – Translate this page
by محمدی – ‎2016
ﭘﮋوﻫﺶ. ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎ. ﺻﺮ ﺟﻬﺎن. ،. دوره. 21. ،. ﺷﻤﺎره. 2. ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1395. ،. از ﺻﻔﺤﻪ. 403. 429 ﺗﺎ. 403. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﺗﻄﺒ. ﻘﻴ. ﻲ. ﻃﻨﺰ ﺳ. ﻴ. ﺎه در ادﺑ. ﻴ. ﺎت داﺳﺘﺎﻧ. ﻲ. ﺑﺎ ﺗ. ﻜﻴ. ﻪ ﺑﺮ ﻣ. ﻜ. ﺘﺐ. ﺳﻮررﺋﺎﻟ. ﻴ. ﺴﻢ. ﻋﻠ. ﻲ. ﻣﺤﻤﺪ. ي. *. اﺳﺘﺎد. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ. ﻫﻤﺪان. ،. ﻫﻤﺪان. ﻳا،. ﺮان. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺴﻠ. ﻤﻴ. ﻲ. ﺟﻬﺮﻣ. ﻲ. **. داﻧﺸﺠﻮ … ______. * E-mail: khoshandam.ali2@gmail.com. ** E-mail: ftaslim@yahoo.com …

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS